miba header

Voorwaarden Website & Algemene Voorwaarden

1. VOORWAARDEN WEBSITE MIBA BV

1. Toepassing
Door deze website te raadplegen en op eender welke manier ermee te interageren, verklaart u zich automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

2. Contactgegevens
Miba bv
Nijversheidzone Begijnenmeers 12
1770 Liedekerke
België
(t) 00 32 53 68 26 59
Ondernemingsnummer: BE0885.745.206

3. Toezichthoudende autoriteit
Bevoegde toezichthoudende autoriteit binnen de FOD Economie: 
Algemene Directie Economische Inspectie, Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel
(t) 0032 2 277 54 84.

4. Intellectuele eigendommen
De op deze website geleverde diensten en verstrekte informatie zijn beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. Wij zijn de eigenaar van het concept, de structuur, de lay-out en het design van deze website. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Door op deze website te surfen krijgt u hier geen enkel recht op. Uitzonderingen hierop worden enkel verleend op basis van onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

5. Intellectuele eigendommen van anderen
Wij gebruiken YouTube, Gravatar, Flickr als bronnen voor inhoud. Gezien de overeenkomsten van al deze diensten bepalen dat hun inhoud geen intellectuele eigendommen mag schenden, gaan wij er vanuit dat dit ook het geval is. Indien wij, onbewust, uw intellectuele eigendommen schenden, gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen, zodat het zo snel mogelijk verwijderd kan worden of eventueel voorzien van een juiste bronvermelding.

6. Beperking van aansprakelijkheid
Wij streven ernaar dat de informatie op onze website volledig en betrouwbaar is. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op deze website, contact opnemen ter correctie ervan is wel altijd mogelijk. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van deze website en eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u erdoor kan oplopen. Wij behouden het recht om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de website te beperken of te blokkeren. Het plaatsen van een link naar een andere website impliceert niet dat wij de inhoud ervan goedkeuren. Bij het verzenden van uw persoonlijke gegevens zetten wij alle beschikbare mogelijkheden in om dat veilig te laten gebeuren, maar het gebeurt steeds op eigen risico.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Enkel het Belgische recht is van toepassing. Ieder geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van het Gerechtelijk Arrondissement van het rechtsgebied waar wij onze maatschappelijke zetel houden.

8. Toegang
Deze website is toegankelijk voor recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat. De organisatie waarborgt echter geen compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet kunnen bereiken van de website. Het is verboden om toegang te forceren tot delen van deze website die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Het is eveneens verboden de website aan te passen, zaken toe te voegen of te verwijderen, op welke manier dan ook.

2. ALGEMENE VOORWAARDEN MIBA BV

1. TOEPASSINGSGEBIED
1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze transacties en prestaties, op elke overeenkomst die door of met Miba bv (hierna “Miba”) wordt gesloten. De algemene voorwaarden van Miba sluiten  de algemene voorwaarden van de opdrachtgever uit, zelfs indien deze van recentere datum zijn, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van Miba. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing indien een onderhoudsovereenkomst wordt gesloten en maken hier integraal deel vanuit. De onderhoudsovereenkomst primeert tav. de algemene voorwaarden in geval van tegenstrijdige bepalingen. Voor zover de opdrachtgever handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, wordt hierna voor zover specifieke bepalingen op hem van toepassing zijn, ook naar hem verwezen als de ”opdrachtgever-consument”. Een vereniging van mede-eigenaars wordt steeds aanzien als een onderneming en dus als een professionele klant. Miba mag er steeds vanuit gaan dat de persoon die de opdracht geeft, bevoegd is om de vereniging van mede-eigenaars te verbinden.
1.2 De toepassing van deze algemene voorwaarden worden door de opdrachtgever aanvaard door het enkele feit dat de bestelling door hem wordt geplaatst.
1.3 Eventuele afwijkende bepalingen in bijzondere voorwaarden hebben voorrang op deze algemene voorwaarden.

2. ORDERBEVESTIGING
2.1 De offertes van Miba zijn geldig voor een periode van 2 maanden (die aanvangt op de datum vermeld op de offerte), tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen. Miba is enkel gehouden door de inhoud van haar offerte indien de bestelling haar bereikt binnen deze termijn. Offertes kunnen door Miba worden herroepen of gewijzigd vóór de aanvaarding ervan door de opdrachtgever.
2.2 De bestelling of aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever kan enkel schriftelijk gebeuren. Enkel de door Miba ondertekende orderbevestiging of andere uitdrukkelijke bevestiging op schriftelijke wijze van de bestelling verbindt Miba. De overeenkomst komt slechts tot stand door voornoemde schriftelijke bevestiging door Miba. De opdrachtgever dient de bevestiging door te nemen en Miba onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele discrepanties. Indien de eventuele non conformiteit niet gemeld is binnen 3 dagen na de datum van de orderbevestiging, wordt de orderbevestiging onweerlegbaar vermoed identiek te zijn aan de bestelling van de opdrachtgever.
2.3 De bestelling of aanvaarding door de opdrachtgever, evenals de schriftelijke bevestiging door Miba kunnen per post, fax en e-mail ter kennis worden gebracht.
2.4 Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij deze onder voorbehoud is gebeurd. Bestellingen opgenomen door een vertegenwoordiger of een bediende van Miba zijn slechts geldig en bindend voor Miba na schriftelijke bevestiging door een bevoegd persoon die Miba hiertoe kan verbinden.
2.5 Elke verandering of wijziging door de opdrachtgever aangebracht aan de bestelling na de aanvaarding van de offerte dient uitdrukkelijk en schriftelijk te worden aanvaard door Miba. Elke verandering die door de opdrachtgever wordt voorgesteld of aangebracht aan de oorspronkelijke overeenkomst kan door Miba aanvaard worden mits mogelijkheid tot wijziging van de oorspronkelijk geformuleerde voorwaarden onder andere met betrekking tot de prijs, de betalingsvoorwaarden, de uitvoeringstermijnen,… Een afwijzing door Miba van de voorgestelde wijziging doet geen afbreuk aan de oorspronkelijke overeenkomst.
2.6 Miba kan slechts instaan voor de conformiteit van het in de offerte en overeenkomst voorziene materiaal met de bijzondere of aanvullende vereisten van de opdrachtgever, indien deze door de opdrachtgever aan Miba voor de bestelling of aanvaarding van de offerte aan Miba werden kenbaar gemaakt. Miba is in geen geval aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit een verkeerde opgave of informatie verstrekt door de Opdrachtgever.
2.7 De panelenfabrikant garandeert een effenheid van 95 % van de panelen. De kleur wordt enkel besteld op RAL-K5–nummer of volgens het eigen merk van Miba , waarbij steeds rekening dient te worden gehouden met de toegelaten kleurtoleranties. Eigen kleurcodes van de opdrachtgever of afwijkende RAL-nummers, worden niet aanvaard. Indien de klant een staal aflevert (bv. een stukje overblijfsel van een raam), kan Miba op basis van dit staal middels een kleurformule de kleur namaken (mits meerprijs) en kan hiervoor een kleurjuistheid van 90 % worden gegarandeerd.
2.8 Bestellingen worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de bestelde goederen nog in voorraad zijn en op normale wijze te verkrijgen zijn.
2.9 Miba is gerechtigd om beroep te doen op onderaannemers ter uitvoering van het geheel of een gedeelte van de werken.

3. OMSCHRIJVING VAN DE TE LEVEREN GOEDEREN
3.1 De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de factuur.

4. PRIJS
4.1 De prijs is deze zoals op het bestek is vermeld, tenzij Miba zich genoodzaakt ziet om deze aan te passen aan de evolutie van haar vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur ervan, met name valutaschommelingen, verhoging in materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, fiscale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, (milieu)heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies. Wijzigingen optredende tussen de orderbevestiging en de definitieve levering van de goederen en/of diensten geven Miba het recht de overeengekomen prijs te verhogen, volgens volgende prijsherzieningsclausule:

P1 = P0 x (0,5 + L1/L0 x 0,3 + M1/M0 x 0,2)

Waarbij:

  • P1: Nieuwe prijs
  • P0: Oorspronkelijke prijs (basisjaar)
  • L1: Loonkost in een gegeven jaar (jaar waarin wordt geïndexeerd) (cf. refertelonen Agoria)
  • L0: Oorspronkelijke loonkost (basisjaar – loonindex van kracht in de maand voorafgaand aan de offerte)
  • M1: Materieelkost in een gegeven jaar (cf. grondstofprijzen Agoria)
  • M0: Oorspronkelijke materieelkost (basisjaar – prijzen van kracht in de maand voorafgaand aan de offerte)

In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de factuur. Miba is niet gehouden de prijs te verlagen in geval van een daling bij toepassing van de prijsherzieningsclausule.

4.2 De in de documenten uitgaande van Miba vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro en steeds exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Elke verhoging van het BTW–tarief in de periode tussen de bestelling en de facturatie valt ten laste van de opdrachtgever. Ten aanzien van de opdrachtgever-consument zijn de vermelde prijzen in euro, inclusief BTW en andere lasten en taksen. De opgegeven prijzen zijn slechts richtprijzen en gelden onder voorbehoud van opmeting door Miba.
4.3 Elke bestelling wordt op maat berekend op grond van opmetingen uitgevoerd door Miba, hetzij door maatvoering van en onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Het resultaat van deze opmetingen is bindend voor de opdrachtgever. De prijs is slechts geldig voor een welbepaalde bestelling en geldt dus niet voor eventuele andere, zelfs gelijkaardige bestellingen. Opmetingen uitgevoerd door Miba bij de opdrachtgever en/of ondertekening van de orderbevestiging bij de opdrachtgever, hebben nooit tot gevolg dat een overeenkomst op afstand tot stand komt. De opmetingen ter plaatse gebeuren immers steeds op voorafgaande vraag van de opdrachtgever.
4.4 De prijzen van Miba omvatten slechts de verkoop van de in de bijzondere bepalingen omschreven goederen, met uitsluiting van alle andere werken en prestaties, waaronder o.m. de kosten van plaatsing, de montagekosten, de kosten van afkitten en demontage van de oude poort van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever dergelijke prestaties wenst, worden deze afzonderlijk gefactureerd bovenop de in de bijzondere voorwaarden vermelde prijs, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de bestelling en de verkoopovereenkomst.
4.5 Behoudens andersluidende vermeldingen gelden de prijzen exclusief verpakkings-, in- en uitvoer- en verzekeringskosten en andere kosten of lasten.
4.6 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn de prijzen van Miba opgegeven voor levering in haar vestiging te Liedekerke. Indien Miba dient in te staan voor vervoer of de organisatie van vervoer zal zij de prijs hiervoor aan de opdrachtgever factureren.
4.7 Wachturen toe te schrijven aan het feit dat, buiten de verantwoordelijkheid van Miba, niet kan worden geleverd of geplaatst op het afgesproken tijdstip, zullen worden aangerekend aan de alsdan geldende (bruto)loonkosten, vermeerderd met de kost ingevolge de gedwongen onbeschikbaarheid van de materialen en voertuigen van Miba.

5. LEVERINGSTERMIJN
5.1 De bestellingen worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening gehouden met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. Indien de opdrachtgever de bestelling moet afhalen en hij hierbij in gebreke is, zijn de bedragen en kosten zoals voorzien in artikel 8.6 van toepassing. Ondertussen draagt de opdrachtgever het risico.
5.2 De aangegeven leveringstijden zijn niet bindend voor Miba, en worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst of vervanging op kosten van Miba.
5.3 Miba heeft het recht om deelleveringen uit te voeren.

6. ANNULERING
6.1 Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door Miba en mits de annulering plaatsvindt vooraleer de maatgoederen in productie zijn gegeven.
6.2 In geval van geldige annulering conform artikel 6.1 is de klant een forfaitaire vergoeding van 30 % verschuldigd van de prijs van de bestelling, behoudens bewijs van hogere schade door Miba. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving. In geval van annulering van de bestelling nadat de maatgoederen reeds in productie zijn gegeven, is de opdrachtgever de integrale prijs van de bestelde goederen en toebehoren, alsook specifiek voor hem gemaakte kosten verschuldigd, alsook voor zover van toepassing een forfaitaire vergoeding van 30% van de overige prijs van de bestelling. De opdrachtgever-consument is in geval van niet-uitvoering van de levering of werken door Miba gerechtigd op een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag exclusief BTW, mits gegronde redenen lastens Miba en mits aangetekende ingebrekestelling gericht aan Miba waaraan geen gunstig gevolg wordt gegeven binnen een termijn van twee weken, alsook op voorwaarde dat de opdrachtgever-consument zijn eigen verplichtingen nakomt.

7. CONTROLE EN WAARBORG VOOR GEBREKEN
7.1 De opdrachtgever neemt de goederen onmiddellijk in ontvangst en kijkt ze na. Zichtbare gebreken of beschadigingen moeten, op straffe van verval, op het moment van de levering worden vermeld. Het gebruik, zelfs van een gedeelte van de levering, impliceert de goedkeuring van de zichtbare gebreken of beschadigingen. Het ondertekenen van de leveringsbon impliceert tevens de aanvaarding van de zichtbare gebreken door de opdrachtgever.
7.2 De producten van Miba worden gewaarborgd voor verborgen gebreken vanaf de factuurdatum gedurende 24 maanden tav. de opdrachtgever-consument en 12 maanden tav. ondernemingen, onder de hierna vermelde voorwaarden.
7.3 De waarborg kan slechts worden ingeroepen indien volgende voorwaarden zich cumulatief voordoen:
- Onder verborgen gebreken worden de gebreken verstaan die het product in belangrijke mate ongeschikt maken voor het normale gebruik ervan of voor het gebruik waartoe het uitdrukkelijk bestemd was in de bijzondere voorwaarden;
- De goederen werden deskundig gemonteerd en geplaatst;
 -De goederen worden in normale omstandigheden gebruikt.
De waarborg kan alleszins niet verder strekken dan deze van de leveranciers en is uitgesloten wanneer de leveringen en/of uitgevoerde werken niet uiterlijk op de vervaldag van de factuur integraal betaald zijn.
7.4 De waarborg van Miba kan in geen geval worden ingeroepen ingeval van problemen ingevolge het verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van het product, problemen ingevolge overmacht, en ingevolge de daad of fout van eender welke persoon, waaronder de opdrachtgever of zijn aangestelden, of ingeval het onderhoud of herstelling niet tijdig is gebeurd of is gebeurd door een andere onderneming dan Miba. Geringe, in de branche toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen kunnen geen grond voor klachten opleveren.
7.5 Op straffe van verval dient de opdrachtgever een beroep te doen op de waarborg voor verborgen gebreken binnen de maand nadat hij het verborgen gebrek ontdekte of redelijkerwijze kon ontdekken, en dit bij aangetekend schrijven.
7.6 De waarborg van Miba beperkt zich tot de kosteloze reparatie (stukken en indien de poort door Miba werd geplaatst ook het arbeidsloon) of vervanging van de gebrekkige zaak, zonder aanleiding te kunnen geven tot verbreking van de koop of schadevergoeding van welke aard dan ook. De normale, aan slijtage onderhevige delen, vallen buiten de garantie. De opdrachtgever dient op eigen kosten en risico de verplaatsbare goederen naar de vestiging van Miba te Liedekerke te brengen teneinde ze te laten repareren of vervangen. Indien het goed inderdaad een verborgen gebrek vertoont, zal Miba de kosten voor terugzenden en terugkeer bij de opdrachtgever ten laste nemen. Overige schade zoals immateriële schade wordt niet vergoed.
7.7 De door Miba uitgevoerde leveringen en werken worden onweerlegbaar geacht aanvaard te zijn door hetzij ondertekening van een bon, hetzij door gebruik of voortverkoop van een deel of het geheel van de geleverde goederen of werken of hetzij gehele of gedeeltelijke betaling van de goederen of werken. De opdrachtgever erkent daardoor meteen dat de uitgevoerde werken door Miba volgens de regels van de kunst werden uitgevoerd.
7.8 De bepalingen van dit artikel kunnen geen afbreuk doen aan de dwingende wettelijke waarborg ten voordele van de opdrachtgever-consument voor verborgen gebreken, bepaald bij de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek, of de wettelijke verplichting tav. de opdrachtgever-consument tot levering van een goed dat met de overeenkomst in overeenstemming is, bepaald bij de artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek.

8. EIGENDOMSOVERDRACHT EN LEVERING
8.1 De geleverde goederen, al dan niet bij uitvoering van werken, blijven, zelfs ingeval van (niet geoorloofde) incorporatie in een onroerend goed of wijziging, eigendom van Miba tot aan de volledige betaling met inbegrip van eventuele rente en kosten. Met het oog op het voortbestaan van het eigendomsvoorbehoud na incorporatie, zal Miba volgens eigen inzicht het eigendomsvoorbehoud kunnen laten registreren in het pandregister. Het eigendomsvoorbehoud blijft eveneens gelden indien de goederen zouden worden vermengd of zouden worden verwerkt tot een nieuw goed. Zolang Miba volgens deze clausule het eigendomsrecht behoudt, blijft de opdrachtgever aansprakelijk voor het in goede staat houden van de betrokken goederen. Hij mag ze niet wijzigen, verpanden, verkopen of op enigerlei wijze bezwaren en ze evenmin incorporeren of omvormen. Hij is er voor aansprakelijk en verbindt er zich toe zich te verzekeren tegen alle risico’s. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot alle schuldvorderingen die in de plaats komen van de goederen onder eigendomsvoorbehoud. Indien de opdrachtgever de goederen bezwaart of vervreemdt voordat het eigendomsrecht op hem is overgegaan, aanvaardt hij dat het eigendomsvoorbehoud bijgevolg overgaat op de schuldvordering tot betaling van de prijs en komen de inkomsten voortvloeiend uit de vervreemding ervan  uitsluitend toe aan Miba. Het eigendomsvoorbehoud gaat eveneens over op de schuldvordering tot vergoeding ingeval van tenietgaan, beschadiging of waardeverlies van de goederen. Die inkomsten worden aanzien als bijzonder en afzonderlijk bijgehouden door de opdrachtgever en zijn niet vermengd met zijn andere algemene of bijzondere middelen of activa. In geval de goederen op grond van dit eigendomsvoorbehoud teruggaan naar Miba heeft Miba het recht eventueel ontvangen voorschotten of deelbetalingen met betrekking tot die goederen te compenseren met openstaande vorderingen, van welke aard ook (hierin o.a. inbegrepen een vordering voor alle geleden schade wegens niet naleving van de overeenkomst).
8.2 Behoudens andersluidend beding geschiedt de levering in de vestiging van Miba te Liedekerke. Niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud, worden de risico’s op de opdrachtgever overgedragen vanaf de melding door Miba dat de goederen klaarliggen voor afhaling bij Miba (hetzij mondeling, per e-mail, per fax, per telefoon of per post).
8.3 Indien werd afgesproken dat de levering gebeurt door Miba bij de opdrachtgever, gaat het risico over op de opdrachtgever vanaf het moment dat de goederen het magazijn van Miba verlaten. De levering inclusief het transport geschiedt aldus op risico van de opdrachtgever, die zich tegen alle mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren.
8.4 De opdrachtgever zal Miba schriftelijk voor de plaatsing verwittigen indien de goederen geplaatst worden in een ruimte die door de opdrachtgever wordt gehuurd en desgevallend de identiteit en de woonplaats van de verhuurder van de ruimte bekendmaken.
8.5 De opdrachtgever die ten onrechte weigert de aangeboden goederen in ontvangst te nemen of af te halen, dient de daaruit voortvloeiende kosten, zoals de opslagkosten en de vrachtkosten, te betalen, ongeacht het recht op schadevergoeding in hoofde van Miba conform art 10.1.

9. BETALING

9.1 De prijs is betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Miba, ten laatste 8 dagen na factuurdatum.

9.2 Wanneer betaling van een voorschot is voorgeschreven in de offerte is Miba slechts gebonden tot uitvoering van de bestelling of de werken na de betaling hiervan.

9.3 In geval van niet-betaling of laattijdige betaling door de opdrachtgever-ondernemer zal de prijs van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van:

- 10% op de eerste schijf tot 25.000,00 euro

- 8% op de schijf van 25.001,00 euro tot en met 35.000,00 euro

- 6% op de schijf van 35.001,00 euro tot en met 50.000,00 euro

- 5% op de schijf van 50.001,00 euro tot en met 100.000,00 euro

- 3% op de schijf vanaf 100.001,00 euro.

De kost van iedere ingebrekestelling van de opdrachtgever-ondernemer bedraagt 37,50 euro. Miba heeft bovendien recht op vergoeding van alle kosten zoals invorderingskosten, eventuele gerechtskosten en de kosten en erelonen van een door Miba aangestelde raadsman. Deze kosten zijn niet in de forfaitaire schadevergoeding inbegrepen. Daarenboven is, van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is een nalatigheidsintrest verschuldigd, die zal worden berekend overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 inzake de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze bepaling blijft gelden indien Miba afbetalingstermijnen of betalingsfaciliteiten toestaat.

9.4 In geval van niet-betaling of laattijdige betaling door de opdrachtgever-consument binnen de veertien dagen na verzending van een eerste kosteloze aanmaning (plus drie werkdagen in geval van een ingebrekestelling die niet via elektronische weg verstuurd wordt), zal de prijs van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een nalatigheidsintrest aan de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en een forfaitaire vergoeding van:

- 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;

- 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;

- 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

De kosten voor bijkomende herinneringen bedragen 7,50 euro, vermeerderd met de op het ogenblik van de verzending geldende portokosten.

9.5 Indien Miba enige vaststaande, onbetwiste en vervallen geldsom verschuldigd is aan de opdrachtgever-consument, dan is de opdrachtgever-consument gerechtigd op een nalatigheidsintrest van 5% en een forfaitaire vergoeding van 5% van het verschuldigd bedrag met een maximum van 1.500 euro nadat hij Miba schriftelijk in gebreke heeft gesteld en na het verstrijken van een termijn van ten minste veertien kalenderdagen waarin geen gunstig gevolg is gegeven.

9.6 Elke niet–betaling van een factuur op de vervaldatum of elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de, zelfs niet vervallen, facturen die op dat moment reeds werden opgesteld en overgemaakt aan de opdrachtgever en doet elke betalingsfaciliteit of korting ook voor de toekomst automatisch vervallen. Miba kan toegestane kortingen retroactief intrekken tot 6 maanden voorafgaand aan de vervaldatum van de niet-betaalde factuur.

9.7 Bij niet-betaling van facturen behoudt Miba zich tevens het recht voor om zonder voorafgaande verwittiging de verdere levering te staken totdat zij de betaling van deze facturen ontvangt. Dit laatste gebeurt zonder dat Miba enige vergoeding wegens schade of vertraging zal verschuldigd zijn, en onverminderd het recht op schadevergoeding in hoofde van Miba.

9.8 Evenzo zijn bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling de forfaitaire vergoeding en de intresten zoals vermeld onder 9.3 (of onder 9.4 indien het een opdrachtgever-consument betreft) verschuldigd.

9.9 In geval van betwisting van de factuur, moet de factuur op straffe van verval, op gemotiveerde manier per aangetekend schrijven geprotesteerd worden binnen de 15 dagen na ontvangst ervan, en alleszins voor ingebruikname of voortverkoop van de goederen. Protesten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

9.10 De totstandkoming van de overeenkomst geldt als overeenkomst van overdracht van schuldvordering. Dit betekent dat Miba haar vordering op haar opdrachtgever kan betekenen bij aangetekend schrijven aan de schuldenaar van haar opdrachtgever ten bedrage van alle door de opdrachtgever verschuldigde bedragen. De opdrachtgever is verplicht om Miba op eerste verzoek alle elementen met betrekking tot haar schuldvorderingen opzichtens haar schuldenaren mee te delen zodra Miba kennis heeft gegeven dat zij voornemens is dit artikel toe te passen.

10. OPSCHORTING EN ONTBINDING
10.1 Bij niet–betaling op de vervaldag, bij wanbetaling, ingeval van een ernstig vermoeden van onvermogendheid van de opdrachtgever (zoals een negatief eigen vermogen, beslaglegging op goederen van de opdrachtgever, gerechtelijke uitvoering tegen de opdrachtgever…), om welke reden dan ook, of bij niet-nakoming van zelfs één contractuele verplichting, behoudt Miba zich het recht voor om:
- Hetzij eenzijdig de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit na voorafgaande ingebrekestelling, waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de 8 dagen en zonder dat dit voor de opdrachtgever aanleiding zal kunnen zijn om schadevergoeding te vorderen, maar onverminderd het recht van Miba om schadevergoeding te vorderen;
- Hetzij de overeenkomst, zonder voorafgaande rechterlijke machtiging en na voorafgaande ingebrekestelling waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de 8 dagen, eenzijdig te ontbinden, onverminderd het recht van Miba om schadevergoeding te vorderen, gelijk aan de integrale prijs van de in productie gegeven goederen en toebehoren, alsook specifiek voor hem gemaakte kosten, alsook voor zover van toepassing een forfaitaire vergoeding van 30% van de overige prijs van de bestelling.
10.2 Indien de bestelde of aangekochte goederen niet worden afgehaald binnen één maand na de melding door Miba dat ze klaarliggen voor afhaling bij Miba (hetzij per e-mail, per fax, per telefoon of per post) , heeft Miba het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de koop als ontbonden te aanzien, ongeacht het recht op schadevergoeding in hoofde van Miba conform art 10.1.
10.3 Indien de opdrachtgever haar betalingen heeft gestaakt, in staat van faillissement werd verklaard of een gerechtelijke reorganisatie heeft aangevraagd, zich in een toestand van onvermogendheid bevindt (zoals in geval van een negatief eigen vermogen, beslaglegging op goederen van de opdrachtgever, gerechtelijke uitvoering tegen de opdrachtgever…) behoudt Miba zich het recht voor om de overeenkomst zonder ingebrekestelling eenzijdig te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, en dit onverminderd het recht op schadevergoeding in hoofde van Miba.
10.4 In geval Miba in gebreke blijft de overeenkomst uit te voeren, heeft de opdrachtgever-consument het recht de overeenkomst op te zeggen op voorwaarde dat zij Miba schriftelijk  aangemaand heeft en Miba hieraan geen gevolg heeft gegeven binnen een redelijke termijn van drie maanden. In geval de overeenkomst lastens Miba wordt ontbonden, heeft de opdrachtgever-consument recht op een schadevergoeding ten belope van 10 % van de overeengekomen prijs, exclusief BTW.

11. WAARBORGEN
11.1 Indien het vertrouwen van Miba in de kredietwaardigheid van de opdrachtgever wordt geschokt door laattijdige betaling of wanbetaling, door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de opdrachtgever en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de opdrachtgever aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt Miba zicht het recht voor van de opdrachtgever geschikte waarborgen te eisen als voorwaarde om desgevallend tot verdere uitvoering van de overeenkomst over te gaan.

12. OVERMACHT
12.1 Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt Miba van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat de opdrachtgever aanspraak zal kunnen maken op een schadevergoeding.
12.2 Ingeval Miba afhankelijk is, voor het nakomen van haar verplichtingen, van bijvoorbeeld de leveringen door een derde firma, dan zijn deze bepalingen eveneens toepasselijk ingeval van overmacht of toeval bij deze derde, wanneer de nakoming van de verplichtingen van Miba hierdoor vertraging zou oplopen of verhinderd zou worden.
12.3 Onder meer de volgende situaties worden als overmacht aanzien: ongevallen, materiaalbreuk, uitzonderlijke weersomstandigheden, brand, werkstakingen, lock-out, diefstal en uitzonderlijke verkeershinder.

13. IMPREVISIE
13.1 Ingeval van fundamentele wijziging van de omstandigheden en/of voorwaarden, die niet toe te schrijven zijn aan Miba, noch aan de opdrachtgever en ten gevolge waarvan de contractuele verplichtingen ten laste van Miba op onbillijke wijze zouden verzwaren, verbinden Miba en de opdrachtgever er zich toe de voorwaarden van de overeenkomst opnieuw te onderhandelen teneinde gezamenlijk tot een billijke oplossing te komen voor het voortzetten van de overeenkomst. Hierbij wordt ernaar gestreefd om tot een gelijkaardig evenwicht tussen de contractuele verplichtingen van partijen te komen als het evenwicht dat bestond bij het aangaan van de overeenkomst.
13.2 Ingeval partijen het niet eens zouden geraken over de vraag of er zich inderdaad fundamentele wijzigingen van de omstandigheden en/of voorwaarden, zoals bedoeld in artikel 13.1, hebben voorgedaan, zullen beide partijen een deskundige aanduiden die onderling, en bij gebreke aan hun akkoord bijgestaan door een derde aangesteld in hun gemeenschappelijk overleg, zullen nagaan of er zich al dan niet dergelijke voorwaarden of wijzigingen hebben voorgedaan.
13.3 Bij gebreke aan positieve reactie van een partij om tot heronderhandelingen over te gaan binnen de maand nadat de andere partij hiertoe bij aangetekend schrijven zal hebben verzocht, zal de partij die in gebreke stelde, gerechtigd zijn zich tot de bevoegde rechtbank te wenden.

14. VOORWAARDEN MONTAGE, ONDERHOUDS- EN HERSTELLINGSWERKEN
14.1 Onverminderd hetgeen is bepaald in de overige artikels van huidige algemene voorwaarden of in een eventueel onderhoudscontract, gelden de bepalingen opgenomen in deze clausule voor de specifieke situaties waarin de opdrachtgever aan Miba de opdracht geeft om de aangekochte goederen te monteren en/of indien Miba ter plaatse onderhouds- of herstellingswerken uitvoert.
14.2 De werf dient tot aan de ingang van het gebouw voor het vervoer optimaal bereikbaar te zijn. Het gebouw dient een stabiele betonnen ondergrond te hebben. Het dak van het gebouw werd reeds geplaatst en gedicht. De dorpel dient correct geplaatst te zijn. Het gebouw is toegankelijk voor de werknemers of aangestelden van Miba en werd leeggemaakt aan de binnenzijde tot een diepte van minstens drie meter (benodigde werkruimte).
14.3 De opening dient tijdens de montage vrij te zijn van obstakels zoals steigers en dergelijke en ter beschikking te staan van de monteurs van Miba.
14.4 De montage geschiedt middels lassen en/of zelftappers aan staalprofielen en omvat het monteren en afstellen van de goederen. De montage op steen gebeurt met behulp van een schroef en eventueel een plug.
14.5 Bij het lossen en bij zware werkzaamheden dient er assistentie te worden verleend door de opdrachtgever.
14.6 Tenzij duidelijk vooraf overeengekomen en schriftelijk door Miba bevestigd, zijn bouwkundige aanpassingen en/of voorzieningen of afkitting nooit bij de opdracht inbegrepen.
14.7 De op de bouwplaats afgeleverde materialen liggen daar voor risico van de opdrachtgever en dienen deugdelijk en droog te worden ondergebracht, voorafgaand aan en tijdens de montage of werken.
14.8 Bij elektrisch bediende poorten en deuren dient er voor de aanvang van de montage of werken een stopcontact aanwezig te zijn ter hoogte van de motor of de bedieningskast en dit volgens de AREI–normen. Indien dit niet is voorzien en de motor op geen enkele andere wijze kan worden afgesteld tijdens de montage of werken, zal de afstelling op een ander tijdstip dienen te geschieden. De hieruit ontstane extra kosten zullen aan de opdrachtgever worden doorgerekend.
14.9 In de prijsbepaling is voorzien dat de montage of werken op het aangekondigde tijdstip ononderbroken en in daguren kunnen worden uitgevoerd. In geval van ontoegankelijkheid van de werf, afwezigheid van de opdrachtgever of andere problemen op de werf buiten de verantwoordelijkheid van Miba, waardoor de montage of werken niet kunnen plaatsvinden, worden alle kosten (inclusief stockagekosten) en uren doorgerekend aan de opdrachtgever. Extra uren, zoals wachturen en meerwerk, buiten de verantwoordelijkheid van Miba ontstaan, zullen tegen het geldende uurtarief aan de opdrachtgever worden doorgerekend. Door de aanvaarding van huidige voorwaarden verklaart de opdrachtgever op de hoogte te zijn van het geldende uurtarief. Tevens zullen de extra kosten, die ontstaan uit bouwkundige onvolkomenheden zoals o.a. een storing op de werf, ten laste zijn van de opdrachtgever en aan hem worden doorgerekend.
14.10 De montagevlakken dienen stevig genoeg te zijn om een goede montage te waarborgen.
14.11 De voor montage noodzakelijke stroomaansluiting (220 V 16A, tenzij 400 V op de offerte wordt vermeld) dient binnen een straal van 10m vanaf de montageplaats aanwezig te zijn.
14.12 De oplevering geschiedt direct na de montage of de werken door het aanbieden van een montageopdracht of servicerapport door een monteur van Miba aan de opdrachtgever. De opdrachtgever verbindt zich ertoe dat voor de ondertekening de opdrachtgever of zijn gemachtigde aanwezig zal zijn. De werken en diensten worden na de beëindiging ervan als aanvaard aanzien, indien de opdrachtgever geen gedetailleerde opmerkingen heeft gemaakt per aangetekend schrijven binnen de 24u na de beëindiging van de werken. Aanvaarding dekt alle zichtbare gebreken.

15. VOORWAARDEN HERSTELLINGEN
15.1 Onverminderd hetgeen is bepaald in de overige artikels van huidige algemene voorwaarden of in een eventueel onderhoudscontract, gelden bijkomend de bepalingen opgenomen in deze clausule voor de specifieke situatie waarin de opdrachtgever aan Miba de opdracht geeft om herstellingswerken uit te voeren.
15.2 De opdrachtgever dient op eigen kosten en risico de verplaatsbare goederen naar de vestiging van Miba te Liedekerke te brengen teneinde deze te laten repareren.
15.3 Bij de inontvangstname van het materieel door Miba zal er een schatting voor de reparatie worden opgesteld. Deze schatting omvat een gedetailleerde lijst van te vervangen elementen, alsook een schatting van de werkuren voor herstelling. Deze schatting houdt slechts een voorlopige raming in en is niet bindend. Mocht tijdens de herstelling blijken dat er andere werken noodzakelijk zijn, dan zal de opdrachtgever hiervan op de hoogte worden gesteld.

16. NIETIGHEID
16.1 De nietigheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere clausules van de overeenkomst brengt niet de nietigheid of onafdwingbaarheid van de rest van de overeenkomst mee.
16.2 Partijen verbinden er zich toe de nietige of onafdwingbare clausules te vervangen door een rechtsgeldige clausule of clausules die zal of zullen overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen en de geest van de overeenkomst, dan wel er zo dicht mogelijk bij zal/zullen aansluiten.

17. EXONERATIEBEDING
17.1 Behoudens hetgeen in huidige voorwaarden werd beschreven in verband met de zichtbare gebreken en de garantie is Miba niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zou zijn van door Miba geleverde of verkochte goederen.
17.2 Miba is ten aanzien van de opdrachtgever en van derden bij levering van goederen of diensten en bij uitvoering van werken niet aansprakelijk, noch tot vrijwaring verplicht voor fouten, behalve voor haar eigen bedrog, en evenmin voor de fouten van haar aangestelden en onderaannemers, zelfs voor hun zware fouten en opzet.
17.3 Indien de aansprakelijkheid van Miba bewezen zou zijn, wordt haar aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade, met uitsluiting van alle indirecte schade, zoals, maar niet beperkt tot, de gederfde winst, de financiële of commerciële verliezen, productieverlies, de verhoging van de algemene onkosten, de verhoogde administratiekosten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, de immateriële schade en het verlies aan cliënteel.
17.4 Indien de aansprakelijkheid van Miba wordt bewezen, zal haar gehoudenheid daarenboven beperkt zijn tot maximaal het bedrag van de betrokken levering.
17.5 Indien de aansprakelijkheid van Miba wordt bewezen, zal haar gehoudenheid in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag dat zij zal ontvangen van haar verzekeraar beroepsaansprakelijkheid (polisnummer 7A69797), hetgeen beperkt is tot een bedrag van 2.500.000,00 euro per schadegeval lichamelijke schade en  stoffelijke schade vermengd en tot een bedrag van 50.000,00 euro stoffelijke schade aan toevertrouwde goederen.
17.6 Miba is niet aansprakelijk voor schade aan derden conform art. 544 B.W. en dient de opdrachtgever in deze hypothese niet te vrijwaren. Miba is niet aansprakelijk voor de productaansprakelijkheid zoals bepaald in de wet van 25.02.1991 en evenmin aansprakelijk voor de productaansprakelijkheid van derden.
17.7 De opdrachtgever vrijwaart Miba voor alle schade waarvoor de opdrachtgever zelf aansprakelijk is.

18. PAND OP SCHULDVORDERINGEN
18.1 Door het sluiten van de overeenkomst, geeft de opdrachtgever al zijn huidige en toekomstige schuldvorderingen en tegoeden tegenover derden, uit welke hoofde ook, in pand ten gunste van Miba, tot zekerheid van al zijn verplichtingen voortvloeiend uit zijn overeenkomst(en) met Miba.

19. CONVENTIONELE SCHULDVERGELIJKING
19.1 Op elk ogenblik en zelfs na faillissement van de opdrachtgever of een andere vorm van samenloop, insolventieprocedure of beslag op het vermogen van de opdrachtgever zoals onder andere faillissement, gerechtelijke reorganisatie, vereffening, collectieve schuldenregeling,…, heeft schuldvergelijking automatisch plaats tussen alle vorderingen van Miba op haar opdrachtgever enerzijds en alle vorderingen van haar opdrachtgever op Miba anderzijds, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke beslissing. Deze schuldvergelijking is ook van toepassing op alle opeisbare en niet-opeisbare bedragen (bijvoorbeeld ook verbrekingsvergoedingen of andere schadevergoedingen) die verschuldigd en/of opeisbaar worden of zullen worden na en/of omwille van de situatie van samenloop en met verval van alle toegestane betalingsfaciliteiten. Deze schuldvergelijking is tegenstelbaar aan derden. Bovendien is Miba in voorkomende gevallen gemachtigd om, in geval de onderlinge vorderingen tussen Miba en de opdrachtgever niet liquide, opeisbaar of vervangbaar zijn, deze vorderingen te liquideren of opeisbaar te stellen met het oog op het plaatsvinden van de verrekening.
19.2 Schuldvergelijking in de onderlinge verhouding tussen Miba en de opdrachtgever blijft mogelijk niettegenstaande enige overdracht door de opdrachtgever van zijn vorderingen op Miba.
19.3 Alle onderlinge vorderingen van Miba en de opdrachtgever worden geacht onderdeel uit te maken van een ondeelbaar geheel en zijn in die optiek onderling samenhangend.

20. PERSOONSGEGEVENS
20.1 Miba zal de persoonsgegevens behandelen conform de verordening gegevensbescherming. Zij verwijst hiervoor naar de privacyverklaring op haar website. De opdrachtgever stemt in dat Miba foto’s maakt van de werf en de werken om vaststellingen nadien mogelijk te maken. De opdrachtgever stemt bovendien in dat de foto’s door Miba mogen worden gebruikt voor reclamedoeleinden, zoals advertenties, folders en op de website, doch zonder vermelding van de persoonsgegevens en zonder herkenbare personen op de foto’s.

21. GESCHILLENREGELING
21.1 In geval van betwisting zijn, afhankelijk van de materie, uitsluitend die rechtbanken bevoegd die territoriaal bevoegd zijn voor het rechtsgebied waar wij onze maatschappelijke zetel houden, behoudens indien wij verkiezen de regels van het gemeenrecht, conform het Gerechtelijk Wetboek, toe te passen. In elk geval zal de klant bij betwisting, ons moeten dagvaarden voor de Rechtbank van het rechtsgebied waar wij onze maatschappelijke zetel houden.
21.2 Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria van de raadsman, zullen ten laste van de opdrachtgever worden gelegd.
21.3 Op al de overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de regels van het Weens Koopverdrag en elke andere internationale regeling waarvan de uitsluiting is toegestaan.

 


Configureer je poort tot in de puntjes

In enkele kliks ontwerp je een beeld van je toekomstige poort. 

Dit kan met een foto van je eigen gevel of met een voorbeeldgevel van dit programma !

Bepaal je voorkeuren doorheen de configuratie, zo zie je snel het resultaat van je creativiteit !


Start poortconfigurator